Page 7 - ROŚLINY_NACZYNIOWE
P. 7

Formy ochrony przyrody w Polsce
   Ustawa o ochronie przyrody (z dnia 16.04.2004 r.) ustanowiła 10  W 2004 roku rozpoczęto wprowadzanie w Polsce europejskiej
   form ochrony przyrody. Poza ochroną gatunkową roślin, zwie- formy ochrony przyrody – obszarów Natura 2000, na których
   rząt i grzybów, obejmuje ona również: parki narodowe, rezerwaty  chroni się elementy przyrody zagrożone w skali Europy.
   przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu,  Obszary Natura 2000 – utworzono w celu zachowania zagrożo-
   obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, sta- nych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przy-
   nowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.  rodniczych. Jest ich w Polsce 994. Podstawą prawną tworzenia
                        sieci Natura 2000 są: Dyrektywa Ptasia dotycząca dziko żyjących
   Podstawowym składnikiem systemu ochrony są parki na- ptaków oraz Dyrektywa Siedliskowa dotycząca siedlisk przy-
   rodowe, na których obszarze wydzielono 712 stref ochrony  rodniczych, dzikiej flory i fauny. Sieć Natura 2000 tworzą Ob-
   ścisłej.                 szary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz Specjalne Obszary
   Park narodowy – to obszar o szczególnych wartościach przy- Ochrony Siedlisk (SOO). Listę obszarów wchodzących w skład
   rodniczych, naukowych, społecznych, kulturowych i edukacyj- sieci ustala Komisja UE w porozumieniu z zainteresowanymi
   nych, o powierzchni powyżej 1000 hektarów, na którym ochronie  krajami. Dla zatwierdzonych obszarów opracowywane są prio-
   podlega cała przyroda i walory krajobrazowe. W parku zacho- rytety i plany ochrony oraz ustalane są działania ochronne. Wy-
   wana jest różnorodność biologiczna, zasoby, twory i składniki  znaczaniu obszarów chronionych i ustalaniu zasad ich ochrony
   przyrody nieożywionej oraz walory krajobrazowe. Jest w nim  powinny towarzyszyć konsultacje społeczne.
   przywracany właściwy stan zasobów i składników przyrody oraz
   odtwarzane zniekształcone siedliska przyrodnicze oraz siedli- Niewielkie obszary chronione to użytki ekologiczne.
   ska roślin, zwierząt i grzybów. W parku wydzielane są obszary  Użytki ekologiczne – to często kilkuarowe obszary, na których
   ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej. Na obszarach graniczą- zachowały się cenne siedliska rzadkich i chronionych roślin,
   cych z parkiem tworzona jest otulina, w której może powstać  czy też miejsca występowania chronionych gatunków zwierząt.
   strefa ochronna zwierząt łownych. Teren parku udostępniony  W Polsce jest ich 7539.
   jest do zwiedzania wyłącznie w wyznaczonych obszarach, szla-
   kach, drogach i ścieżkach. W parku prowadzone są programy  Mniejsze fragmenty pięknych krajobrazów to zespoły
   badawcze i edukacja ekologiczna (centra dydaktyczne, muzea  przyrodniczo-krajobrazowe.
   przyrodnicze). W Polsce są 23 parki narodowe. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – utworzone zostały
                        w celu zachowania niewielkich, bo najczęściej kilkuhektaro-
   Mniejszymi obiektami przyrodniczymi są rezerwaty przyrody.  wych, obszarów o wybitnych walorach krajobrazowych sta-
   Rezerwat przyrody – obejmuje obszary zachowane w stanie  nowiących mieszankę krajobrazu kulturowego i naturalnego.
   naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje, siedli- W Polsce są takie 253 zespoły.
   ska przyrodnicze, siedliska roślin i zwierząt, twory i składniki
   przyrody nieożywionej o szczególnych wartościach przyrodni- Pojedyncze obiekty to pomniki przyrody i stanowiska doku-
   czych, naukowych, kulturowych i krajobrazowych. Przedmiotem  mentacyjne przyrody nieożywionej.
   ochrony może być cała przyroda lub jej składniki (flora, fauna,  Pomniki przyrody – to pojedyncze twory przyrody żywej i nie-
   elementy przyrody nieożywionej). Rezerwat lub jego część może  ożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej,
   podlegać ochronie ścisłej (nieingerowanie w naturalne proce- kulturowej, historycznej, pamiątkowej i krajobrazowej, od-
   sy). W Polsce jest 1486 rezerwatów podzielonych na 9 rodzajów:  znaczające się indywidualnymi cechami. Mogą to być sędziwe
   leśne, wodne, stepowe, słonoroślowe, faunistyczne (ssaków,  drzewa i krzewy, aleje, źródła, skałki, jary, głazy, jaskinie. Są one
   ptaków, gadów, mięczaków, owadów), florystyczne, torfowisko- ważnymi elementami składowymi krajobrazu, podnoszą jego
   we, przyrody nieożywionej i krajobrazowe.  piękno, bywają związane z wydarzeniami historycznymi, poda-
                        niami lub postaciami historycznymi. W kraju jest ich 30 258.
   Obszary chronionego krajobrazu są łącznikami w systemie  Stanowiska dokumentacyjne – stanowią jedyną formę ochrony
   ochrony czym zapewniają jej ciągłość.   wyłącznie przyrody nieożywionej. Są to niewidoczne lub widocz-
   Obszary chronionego krajobrazu – obejmują atrakcyjne tereny  ne na powierzchni, ważne pod względem naukowym i dydak-
   o różnych typach ekosystemów, które pozwalają zachować stan  tycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagro-
   równowagi ekologicznej w środowisku przyrodniczym. Są one  madzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub
   tworzone na mocy rozporządzeń wojewodów i rad gmin, w cza- schroniska podskalne z namuliskami oraz fragmenty eksplo-
   sie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego.  atowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i pod-
   W Polsce jest 396 takich obszarów.    ziemnych (np. kopalnie, kamieniołomy, piaskownie, żwirownie).
                        W Polsce są 172 stanowiska.
   Ważnym składnikiem ochrony przyrody są parki krajobra-
   zowe, w których można prowadzić działalność gospodarczą  Niezmiernie ważnym dopełnieniem w systemie ochrony przy-
   i rolniczą.                rody jest gatunkowa ochrona zwierząt, grzybów i roślin.
   Park krajobrazowy – to obszar chroniony ze względu na warto-
   ści przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobra-
   zowe. Celem jego utworzenia jest popularyzacja tych wartości
   w warunkach zrównoważonego rozwoju. Park służy rekreacji
   krajoznawczej, wypoczynkowi i edukacji. Obszar jest udostęp-
   niony turystom, ale obowiązują w nim pewne przepisy. W Polsce
   są 122 parki krajobrazowe.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12