Page 6 - ROŚLINY_NACZYNIOWE
P. 6

Mazowsze to największy w Polsce region, który w powszechnej opinii kojarzony
    jest z rolnictwem, przemysłem i stolicą, będącą jedną z największych aglomeracji
    w środkowej części Europy. Niegdyś dominowały tu nieprzebyte, pełne zwierzyny
    puszcze, poprzecinane malowniczymi dolinami rzek i strumieni. Także obecnie jest
    to zróżnicowany i bogaty przyrodniczo obszar, który pomimo wielu zmian dokonanych
    przez człowieka zachował swoje piękno, choć w nieco odmiennej postaci. W krajobrazie
    dominują pola i lasy będące historycznymi pozostałościami średniowiecznych puszcz
    m.in. Kozienicka, Bolimowska, Kampinoska, Jaktorowska, Kamieniecka czy Kurpiowska.
    Mazowsze to również, a może przede wszystkim, kraina wielkich dolin rzecznych: Wisły,
    Narwi, Bugu i Pilicy. Te piękne rzeki do dzisiaj prowadzą wody naturalnymi korytami
    zbiegającymi się promieniście ku centrum krainy. Wraz z mniejszymi dolinami:
    Kostrzynia, Omulwi, Liwca, Rawki, Wkry i Zwoleńki, tworzą sieć hydrologiczną, która
    jest istotnym elementem krajobrazu oraz ważnym składnikiem powiązań ekologicznych,
    umożliwiającym migrację zwierząt, roślin i grzybów.
      Publikacja, którą trzymacie Państwo w rękach, przybliża najbardziej wyjątkowe
    gatunki roślin naczyniowych, które na terenie Mazowsza można zobaczyć m.in.
    w Kampinoskim Parku Narodowym, 9 parkach krajobrazowych, 189 rezerwatach
    przyrody oraz 30 obszarach chronionego krajobrazu. Mazowiecka przyroda chroniona
    jest również w ramach użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
    stanowisk dokumentacyjnych, pomników przyrody oraz Europejskiej Sieci Ekologicznej
    Natura 2000, która składa się z 16 obszarów ptasich, 59 siedliskowych oraz jednego
    obszaru wyznaczonego na mocy dyrektywy ptasiej i siedliskowej – Puszcza Kampinoska.
    Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja skłoni Państwa do bliższego poznania
    przyrody Mazowsza – naszego dziedzictwa, które jest nie tylko wspólnym dobrem,
    ale także wspólną odpowiedzialnością. Zachęcamy Państwa do bliskiego obcowania
    z naturą. Opieka nad nią i wrażliwość na jej potrzeby to miara naszego obywatelskiego
    i patriotycznego przywiązania do regionu.


                                  Marcin Kalbarczyk


   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11