Page 5 - ROŚLINY_NACZYNIOWE
P. 5

Szanowni Państwo,

        Mazowsze jest regionem wyjątkowym, nie tylko ze względu na swoje położenie,
      ale także na cenne przyrodniczo tereny. Ostoją dla bogatej fauny i flory województwa
      są obszary chronione.
        W kontekście szybkiego rozwoju niezwykle istotne jest dążenie do zmniejszenia
      degradacji środowiska. Konieczne jest spójne i ukierunkowane korzystanie
      ze środowiska, tak by nie pogarszać jego stanu. Niezwykle istotne jest równoważenie
      przyrodniczych funkcji z potrzebą rozwoju infrastruktury i osadnictwa. Skuteczność
      ochrony przyrody wymaga od najmłodszych lat kształtowania postaw proekologicznych.
        Samorząd województwa mając świadomość jak ważne jest popularyzowanie
      i ochrona tego co cenne, wspiera różnorodne przedsięwzięcia służące zachowaniu
      i odtwarzaniu elementów dzikiej przyrody.
        Oddawana w Państwa ręce publikacja jest swego rodzaju przewodnikiem
      po gatunkach roślin chronionych. Łasy, łąki i pola Mazowsza stanowią środowisko
      życia wielu rzadkich odmian roślin zagrożonych wyginięciem, jednak pięknych
      i pożytecznych. Wydawnictwo to jest doskonałą okazją do przybliżenia ich walorów oraz
      promowania niepowtarzalnej przyrody Mazowsza.
        Niech ta książka stanowi inspirację do turystycznych wędrówek po mazowieckiej
      ziemi oraz stanie się zachętą do aktywnego wypoczynku i osobistego odwiedzenia
      tych malowniczych miejsc. Jestem przekonana, że fotografie zawarte w tym albumie
      pozwolą uwrażliwić Państwa na piękno przyrody oraz pokazać cenne rośliny występujące
      na terenie Mazowsza.                                 Janina Ewa Orzełowska
                        Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10